Algemene voorwaarden - Simplon

Algemene voorwaarden

Welkom bij Stichting Het Nieuwe Simplon, hierna te noemen Simplon. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het aankopen van een toegangsbewijs voor een concert of ander evenement van SIMPLON, een bezoek aan SIMPLON en het gebruik van onze website www.simplon.nl.

Simplon
Boterdiep 69
9712LK Groningen
050-3184150
info@simplon.nl
KVK: 60092467

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN SIMPLON

1.1 Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting Het Nieuwe Simplon (hierna te noemen: “SIMPLON”) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door SIMPLON georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door SIMPLON voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”) en via de website van SIMPLON.

1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen SIMPLON en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij SIMPLON dan wel een door SIMPLON ingeschakeld (voor)verkoopadres, bestelt/koopt.

2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege SIMPLON verstrekt document of een door of vanwege SIMPLON verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van SIMPLON. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. SIMPLON mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). SIMPLON is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door SIMPLON verstrekt toegangsbewijs.

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6 Alleen aanschaf bij de erkende voorverkoopadressen garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

2.7 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat
deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. SIMPLON kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

Artikel 3 – Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken. Doorverkoop zonder winstoogmerk, via Ticketswap, wordt gedoogd, maar Simplon behoudt altijd het recht om bij verdachte transacties terug te grijpen op de bepalingen zoals opgenomen in dit artikel.

3.2 De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens SIMPLON voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

3.3 Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan SIMPLON verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van SIMPLON om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Artikel 4 – Overige verplichtingen van de klant

 1. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden. Ook is het verboden zich schuldig te maken aan ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie.
 2. Het nuttigen, gebruiken of bij zich hebben van hard drugs is verboden. Handel in alle verdovende middelen  is verboden.
 3. Het gebruiken of bij zich hebben van wapens is verboden.
 4. Er is geen leeftijdsgrens bij concerten.
 5. Het nuttigen van alle alcoholische dranken is beneden de leeftijd van 18 jaar  verboden.
 6. Het is verboden onze eigendommen mee te nemen, dit geldt ook voor glaswerk. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de herstel- en/of vervangingskosten.
 7. Het is verplicht tassen af te geven bij de garderobe. Simplon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte eigendommen.
 8. Meegebrachte dranken en etenswaren mogen niet genuttigd worden.
 9. Het is verboden dieren mee te nemen in ons pand.
 10. Gevonden voorwerpen dient u bij het dienstdoend personeel in te leveren.
 11. U dient te allen tijde de aanwijzingen van het dienstdoend personeel na te volgen.
 12. Indien u klachten heeft, van welke aard dan ook, kunt u deze bij de algemeen coördinator van Simplon melden. Klachten dient u uiterlijk de eerstvolgende werkdag te melden. Later ingediende klachten worden niet behandeld.
 13. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist het personeel van Simplon. Deze beslissingen zijn bindend.

Artikel 5 – Rechten van SIMPLON

5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is SIMPLON gerechtigd de koop te ontbinden of de klant de (verdere) toegang tot het pand te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan SIMPLON heeft voldaan.

5.2 SIMPLON behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het pand te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien SIMPLON dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is SIMPLON gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het pand te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 De artiest of (als de artiest daarom verzoekt) SIMPLON is gerechtigd beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

Artikel 6 – Overmacht

6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden et cetera heeft SIMPLON het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door SIMPLON wordt geannuleerd, zal SIMPLON uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door SIMPLON wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant (binnen 3 maanden) een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

7.1 SIMPLON verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 8 – Slotbepalingen

8.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en SIMPLON bestaat is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen SIMPLON en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter. SIMPLON is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

 

VOORWAARDEN SIMPLON

SIMPLON heeft huisregels om het verblijf in de zaal zo aangenaam en veilig mogelijk te laten zijn. Deze regels staan op de website en hangen bij de kassa en bij de ingang van de zaal. Degene die zich niet aan deze regels houdt, kan de toegang worden ontzegd.

SIMPLON controleert op leeftijd in verband met verstrekking van alcohol. Onder de 18 jaar wordt er geen alcohol verstrekt. Om deze reden kan SIMPLON controleren op ID. Neem altijd je legitimatie mee.

De directie behoudt zicht het recht voor bezoekers te fouilleren. Aan degene die zich daar niet aan onderwerpt, kan toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van toegangsgeld.

Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, kunt je die schriftelijk bij de directie van SIMPLON melden. Klachten dienen binnen drie (3) werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Daarna vervalt je ‘klachtrecht’.

 

VOORWAARDEN WEBSITE  www.simplon.nl

Alle rechten zijn voorbehouden aan SIMPLON. Je gaat ermee akkoord dat je deze site uitsluitend bezoekt voor je eigen, persoonlijk gebruik. Het distribueren, aanpassen, publiceren of gebruiken van informatie op deze site, anders dan voor toegangsbewijsaankoop of het bekijken van algemene informatie voor je persoonlijk gebruik is niet toegestaan, tenzij SIMPLON je daartoe vooraf toestemming heeft verleend. Het gebruik van robots, spiders of andere automatische of handmatige tools om onze website te monitoren of te verstoren, alsmede het gebruik van software of routine die de werking van deze site negatief kan beïnvloeden, is niet toegestaan.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. SIMPLON geeft echter geen garanties met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie, de diensten en de producten op de website. SIMPLON garandeert voorts niet dat de informatie, de diensten en de producten op deze website geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van SIMPLON, wijst SIMPLON expliciet alle aansprakelijkheid van de hand voor schade of verlies die direct of indirect het gevolg is van de toegang tot, consultatie of gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de site en/of toegang tot en het gebruik van de interactieve applicaties, waaronder elektronische communicatie via de site, in zoverre als wettelijk is toegestaan.

Deze website bevat links naar andere websites. SIMPLON heeft geen invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik ervan.

SIMPLON behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in genoemde voorwaarden.

Simplon, augustus 2015