Douglas Firs - foto Alexander d'Hiet - Simplon

Douglas Firs – foto Alexander d’Hiet